top of page

INTEGRITETSPOLICY / GDPR

INLEDNING 
Denna informationstext förklarar hur Redo Ekonomi i Norrbotten AB (nedan kallad Redo Ekonomi) hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som 

 • kund

 • leverantör

 • partner

 • är nyfiken på vad Redo Ekonomi kan hjälpa dig med

 • deltar i våra marknadsaktiviteter eller kundundersökningar

 • söker jobb hos oss

 • besöker vår webb

 

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen.
Vi uppmuntrar dig att läsa igenom informationen noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av denna informationstext.


PERSONUPPGIFTSANSVARIGA 
Redo Ekonomi i Norrbotten AB org nr 559221-7375 ansvarar för behandlingen av personuppgifter som lämnas till Redo Ekonomi av en enskild i samband med t.ex. intresseanmälan eller samarbete, förhandling och vid slutande av avtal och i samband med anmälan till aktiviteter och tjänster som erbjuds av företaget.

VAD ÄR PERSONUPPGIFTER? 

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, bild, eller personnummer.​

VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI OM DIG OCH VARFÖR? 
I det här avsnittet förklarar vi hur dina personuppgifter används för att vi ska kunna ge dig bra service, tjänster och erbjudanden.
Behandlingen utförs av Redo Ekonomi.

Datainsamling

Vi samlar endast in personuppgifter som du själv lämnar till oss när du fyller i beställningsformulär, kontaktformulär eller skickar e-post. Observera att du måste aktivt ge ditt samtycke till insamlingen när du till fyller i ett formulär på vår webbplats. Du kan i efterhand ta tillbaka ditt samtycke till insamlingen genom att kontakta oss, och få dina uppgifter raderade. Du kan också begära att få dina uppgifter rättade om du anser att de är felaktiga.

 

Syftet med att spara dina uppgifter är för att vi ska kunna slutföra vårt uppdrag/beställning gentemot er. Vi sparar endast uppgifterna så länge de behövs.

När du är kund eller leverantör till Redo Ekonomi
När du ingår i någon form av affärsavtal med Redo Ekonomi (kund eller leverantör) hanterar vi:
Uppgifter som du själv lämnar till oss såsom namn och kontaktuppgifter, inklusive telefonnummer och e-postadress
Kontaktuppgifter och annan information som vi hämtar från tex. PAR eller liknande nättjänster
Vi hanterar dina personuppgifter för att: Identifiera dig och administrera ditt företags relationer med Redo Ekonomi. Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal för att administrera ditt, eller ditt företags/organisations affärsavtal med Redo Ekonomi
Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter under avtalsperiodens längd och därefter i upp till i max tre år.

När du kommunicerar med oss 
Du kan välja att kommunicera med Redo Ekonomi på många olika sätt, t.ex. via sociala medier, i samtal och e-post. När du kommunicerar med oss hanterar vi uppgifter som du själv lämnar till oss t ex:

 • Namn och kontaktuppgifter

 • Information om din synpunkt, fråga eller ditt ärende

 • Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Besvara frågor och hantera ditt ärende, t ex avhjälpa fel och klagomål

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt berättigade intresse att hantera ditt ärende (intresseavvägning).
Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter i upp till 24 månader efter avslutat ärende för att säkra spårbarhet i din kommunikation med oss.

 

Tredje part och delning av data

Vår hemsida är uppbyggd på Wix.com. Wix.com förser oss med den plattform som gör att vi kan tillhanda hålla våra tjänster. Dina uppgifter lagras därför hos Wix.coms datalagring, databaser samt de allmänna Wix.com- applikationerna. Wix.com lagrar dina data på säkra servrar bakom en brandvägg. 

 

Dina personuppgifter kommer inte att delas med någon annan tredje part än Wix.com eller användas till något annat syfte än vad de ursprungligen samlades in till utan att vi först inhämtar ett medgivande från dig.

 

Undantaget är om vi enligt lag är skyldiga att lämna ut uppgifter till någon myndighet.


När vi har en skyldighet enligt lag 
Utöver vad som beskrivs i punkterna ovan hanterar vi i vissa fall dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t ex på grund av vår bokföringsskyldighet eller vid begäran från myndighet.
Rättslig grund: När vi hanterar dina personuppgifter på grund av att vi är skyldiga enligt lag gör vi det med stöd i en rättslig skyldighet.

HUR LÄNGE VI SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER? 
Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig. Läs mer om hur länge vi sparar dina uppgifter ovan under respektive avsnitt.

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER? 
Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär t.ex. att vi har rutiner och regler kring dataskydd och att våra medarbetare bara har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete.

DINA RÄTTIGHETER
Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.

 • Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas

 • Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade

 • Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna

 • Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring– du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas.

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här:
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/


HUR DU MOTSÄTTER DIG ELEKTRONISK DIREKTMARKNADSFÖRING
Redo Ekonomi kan komma att använda din e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring. Om du inte vill att vi använder din e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring är du välkommen höra av dig så inför vi en så kallad reklamspärr för dina uppgifter.
Sådan anmälan ska vara skriftlig, innehålla namn samt e-postadress och/eller mobilnummer och skickas till postadress eller e-postadress under ”kontaktuppgifter”.

KONTAKTUPPGIFTER 
Redo Ekonomi i Norrbotten AB (org. nr. 559221-7375) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom att skicka en begäran till:

Redo Ekonomi i Norrbotten AB
Furuhedsvägen 35A

952 31 KALIX


E-post: maria.andersson@redoekonomi.se

I meddelandet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer i tillägg till ditt ärende. Om vi är osäkra på din identitet kommer vi att kontakta dig för ytterligare information.

 

bottom of page